ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Για περισσότερες αναρτήσεις επιλέξτε από την αρχική σελίδα την κατηγορία θεμάτων που σας ενδιαφέρει (είτε ανά τάξη είτε ανά μάθημα)

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΙΑ Α' Β' Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ


 A) ενεργητική 

θέμα
φη- / φα-
ε- / -
σ- / σ-
Ϝειδ(ε)- / Ϝοιδ- / Ϝιδ-
οριστική
1.Εν.
2.Εν.
3.Εν.
1.Πλ.
2.Πλ.
3.Πλ.
2.Δυ.
3.
Δυ.
φη-μί
φ
ή-ς -ς)
φη-σ
ί(ν)
φα-μ
έν
φα-τ
έ
φ
σί)
φατόν
φατ
όν
ε-μι
ε

ε
-σι(ν)
-μεν
-τε
-σι(ν)
τον
τον
ε-μί
ε

σ-τί(ν)
σ-μέν
σ-τέ
ε
σί)
στόν
στόν
οδ- α
ο
σ-θα
ο
δ-εν
σ-μεν
σ-τε
σ-σι(ν)
στον
στον
υποτακτική
1.Εν.
2.Εν.
3.Εν.
1.Πλ.
2.Πλ.
3.Πλ.
2.Δυ.
3.
Δυ.
φ
φ
ς
φ

φ
-μεν
φ
-τε
φ
-σι(ν)
φτον
φ
τον
-ω
-ς
-
-ω-μεν
-η-τε
-ω-σι(ν)
ητον
ητον

ς

-μεν
-τε
-σι(ν)
τον
τον
εδ
ε
δς
ε
δ
ε
δμεν
ε
δτε
ε
δσι(ν)
εδτον
ε
δτον
ευκτική
1.Ε.
2.Ε.
3.Ε.
1.
Π.
2.
Π.
3.
Π.
2.Δυ.
3.
Δυ.
φαίη-ν
φα
ίη-ς
φα
ίη
φα
-μεν, φαίη-μεν 
φα
-τε, φαίη-τε 
φα
-εν, φαίη-σαν
φατον, φαίητον
φα
ίτην, φαιήτην
-οι-μι 
-οι-ς
-οι
-οι-μεν
-οι-τε
-οι-εν
οιτον
ιο
ίτην
εη-ν
ε
η-ς
ε
η
ε
μεν, εη-μεν
ε
-τε, εη-τε 
ε
-εν, εη-σαν
ετον (εητον)
ε
τηνἰήτην)
εδείη-ν
εδείη-ς
ε
δείη
ε
δε-μεν
ε
δε-τε
ε
δε-εν
εδετον, εδείητον
ε
δείτην, εδειήτην
προστακτική
2.Ε.
3.Ε.
2.
Π.
3.
Π.
2.Δυ.
3.
Δυ.
φά-θι
φά-τω
φά-τε
φά-ντων
φάτον
φ
άτην
-θι
-τω
-τε
-ό-ντων, -τωσαν
τον
των
σ-θι
σ-τω
σ-τε
σ-των, σ-τωσαν, -ντων
στον
στων
σ-θι
σ-τω
σ-τε
σ-των, σ-τωσαν
στον
στων
Απρφ.

φά-ναι
-έναι
ε-ναι
εδέ-ναι
μετοχή
Ον.
φάς
φσα
φάν
-ών
-οσα
-όν
ν
ο
σα
ν
εδ-ώς
ε
δ-υα
ε
δ-ός
Γεν.
φά-ντος
φάσης
φά-ντος
-ό-ντος
-ούσης
-ό-ντος
-ντος
οσης
-ντος
εδ-ότος
ε
δ-υίας
ε
δ-ότος
Ρηματ. Επ.
φα-τός
φα-τ
έος
-τός
-τέον (-τη-τέον)

 
σ-τέον
παρατατικός
1.Ε.
2.Ε.
3.Ε.
1.Π.
2.Π.
3.Π.
2.Δ.
3.Δ.
-φη-ν
-φη-σθα
-φη
-φα-μεν
-φα-τε
-φα-σαν
φα-τον
φά-την
-ειν
-α
-εις
-ει-σθα
ι

-μεν

-τε

-σαν
-ε-σαν
-τον

-την

-ν
-σθα

-ν

-μεν

-τε
σ-τε
-σαν

σ-τον

σ-την

δη
δ-ει-ν
δη-σθα
δ-ει-ς
δει
δει
δε-μεν
σ-μεν
δε-τε
σ-τε
δε-σαν
σ-αν
δει-τον

δεί-την

μέλλοντας
1.Ε.
2.Ε.
3.Ε.
1.Π.
2.Π.
3.Π.
φή-σ-ω
φή-σ-εις
φή-σ-ει
φή-σ-ομεν
φή-σ-ετε
φή-σ-ουσι(ν)

σ-ο-μαι

σ-
σ-ει
σ-ται

σ-ό-μεθα
σ-ε-σθε

σ-ο-νται
εσομαι
εδήσω
εσ
εδήσεις
εσεται
εδήσει
εσόμεθα
εδήσομεν
εσεσθε
εδήσετε
εσονται
εδήσουσινπηγή: www.gottwein.de