ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

Για περισσότερες αναρτήσεις επιλέξτε από την αρχική σελίδα την κατηγορία θεμάτων που σας ενδιαφέρει (είτε ανά τάξη είτε ανά μάθημα)


Βυζαντινοί Αυτοκράτορες 324-1453


Μπορείτε να δείτε τη λίστα με τους βυζαντινούς αυτοκράτορες από το 324 ως το 1453. Τα ονόματα των αυτοκρατόρων που αναφέρονται στο σχολικό βιβλίο της Μεσαιωνικής Ιστορίας της Β' Γυμνασίου, εδώ θα τα βρείτε με έντονα γράμματα και επιλέγοντας τα σας οδηγούν με υπερσύνδεσμο στα βιογραφικά στοιχεία του κάθε αυτοκράτορα (προσοχή στο βιβλίο δεν τηρείται η χρονολογική σειρά)

Κωνστάντιος 337-361
Ιοβιανός 363-364
Ουάλης 364-378
Αρκάδιος 395-408
Θεοδόσιος Β' 408-450
Μαρκιανός 450-457
Λέων Α' 457-474
Λέων Β' 474
Ζήνων 474-491
Αναστάσιος Α' 491-518
Ιουστίνος Α' 518-527

ΔΙΑΔΟΧΟΙ ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ Α'

Ιουστίνος Β' 565-578
Τιβέριος Α' 578-582
Μαυρίκιος 582-602
Φωκάς 602-610

ΔΥΝΑΣΤΕΙΑ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Κώνστας Β' 641-668
Κωνσταντίνος ' 668-685
Ιουστινιανός Β' 685-695 (α' βασιλεία)
Λεόντιος 695-698
Τιβέριος Β' 698-705
Ιουστινιανός Β' 705-711(β' βασιλεία)

ΔΙΑΔΟΧΟΙ ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ

Φιλιππικός 711-713
Αναστάσιος Β' 713-715
Θεοδόσιος Γ' 715-717

Η ΣΥΡΙΑΚΗ ΔΥΝΑΣΤΕΙΑ

Λέων Γ' 717-741
Λέων Δ' 775-780
Κωνσταντίνος Στ' 780-797

Η ΔΥΝΑΣΤΕΊΑ ΤΟΥ ΑΜΟΡΙΟΥ

Σταυράκιος 811
Μιχαήλ Α' Ργκαβές 811-813
Λέων Ε' 813-820
Μιχαήλ Β' 820-829

Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΔΥΝΑΣΤΕΙΑ

Λέων Στ' 886-912
Αλέξανδρος 912-913
Ρωμανός Β' 959-963
Νικηφόρος Β' Φωκάς 963-969
Κωνσταντίνος Η' 1025-1028
Ρωμανός Γ' Αργυρός 1028-1034
Μιχαήλ Δ' 1034-1041
Ζωή και Θεοδώρα 1042
Θεοδώρα 1055-1056 (δεύτερη βασιλεία)

ΔΙΑΔΟΧΟΙ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ

Μιχαήλ ΣΤ’ 1056-1057
Ισαάκιος Α’ Κομνηνός1057-1059

Η ΔΥΝΑΣΤΕΙΑ ΤΩΝ ΔΟΥΚΩΝ

Κωνσταντίνος Ι’ Δούκας 1059-1067
Ευδοκία Μάιος 1067-Ιανουάριος 1068
Ρωμανός Δ’ Διογενής 1068-1071
Μιχαήλ Ζ’ Δούκας 1071-1078
Νικηφόρος Γ’ Βοτανειάτης 1078-1081


ΚΟΜΝΗΝΟΙ

Ανήλικος Αλέξιος Β’, γιος Μανουήλ 1180-1183
Ανδρόνικος Α’ 1183-1185


ΑΓΓΕΛΟΙ

Ισαάκιος Β’ Άγγελος 1185-1195
Αλέξιος Γ’ 1195-1203
Αλέξιος Δ’ 1203-1204, με πατέρα Ισαάκιο Β’
Αλέξιος Ε' Μούρτζουφλος 1204

ΛΑΣΚΑΡΙΔΕΣ (ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΝΙΚΑΙΑΣ)


Θεόδωρος Α' 1204-1222
Ιωάννης Γ΄Δούκας Βατάτζης 1222-1254
Θεόδωρος Β' 1254-1258
Ιωάννης ' 1258-1261


ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΙ 

Ανδρόνικος Γ’ 1328-1341
Ανδρόνικος Δ’ 1376-1379
Ιωάννης Ζ’ 1390