Τρίτη, 8 Μαΐου 2012

Θέματα εξετάσεων Β' Γυμνασίου Αρχαία


Α. ΚΕΙΜΕΝΟ

ΣΩ: Ἀλλ’ ὅ­μως σὺ μὲ φής, ὦ Μέ­λη­τε, τοι­αῦ­τα ἐ­πι­τη­δεύ­ον­τα τοὺς νέ­ους δι­α­φθεί­ρειν; Καί­τοι ἐ­πι­στά­με­θα μὴν δή­που τί­νες εἰ­σὶ νέ­ων δι­α­φθο­ραί· σύ δὲ εἰ­πὲ εἴ τι­να οἶ­σθα ὑπ’ ἐ­μοῦ γε­γε­νη­μέ­νον ἢ ἐξ εὐ­σε­βοῦς ἀ­νό­σι­ον ἢ ἐκ σώ­φρο­νος ὑ­βρι­στήν. ΜΕΛ. Ἀλ­λὰ ναί, μὰ Δὶ’ ἐ­κεί­νους οἶ­δα οὓς σῦ πέ­πει­κας σοὶ πεί­θε­σθαι μᾶλ­λον ἢ τοῖς γο­νεῦ­σι. ΣΩ. Ὁ­μο­λο­γῶ, πε­ρί γε παι­δεί­ας· τοῦ­το γὰρ ἴ­σα­σιν ἐ­μοὶ με­με­λη­κός. Πε­ρὶ δὲ ὑ­γι­εί­ας τοῖς ἰ­α­τροῖς μᾶλ­λον οἱ ἄν­θρω­ποι πεί­θον­ται ἢ τοῖς γο­νεῦ­σιν· καὶ ἐν ταῖς ἐκ­κλη­σί­αις γε πάν­τες δή­που οἱ Ἀ­θη­ναῖ­οι τὰ φρο­νι­μώ­τα­τα λέ­γου­σι πεί­θον­ται μᾶλ­λον ἢ τοῖς προ­σή­κου­σιν. Οὐ γὰρ δὴ καὶ στρα­τη­γοὺς αἱ­ρεῖ­σθαι, οὖς ἂν ἠ­γῆ­σθε πε­ρὶ τῶν πο­λε­μι­κῶν φρο­νι­μω­τά­τους εἶ­ναι; Οὐ­κοῦν θαυ­μα­στὸν καὶ τοῦ­τό σοι δο­κεῖ εἶ­ναι, ἐ­μὲ τού­του ἕ­νε­κα θα­νά­του ὑ­πὸ σοῦ δι­ώ­κε­σθαι, ὅ­τι πε­ρὶ τοῦ με­γί­στου ἀ­γα­θοῦ ἀν­θρώ­ποις, πε­ρὶ παι­δεί­ας, βέλ­τι­στος εἶ­ναι ὑ­πὸ τι­νων προ­κρί­νο­μαι;

Παράλληλο κείμενο
ΛΑ.:Σοφός γάρ τοι σύ εἶ,ὦ Νικία.Άλλ΄ὅμως ἐγώ Λυσιμάχῳ  τῷδε καί Μελλησίᾳ συμβουλεύω σέ μέν καί ἐμέ περί τῆς παιδείας τῶν νεανίσκων χαίρειν ἐᾶν , Σωκράτη δέ τουτονί, ὅπερ ἐξ ἀρχῆς ἔλεγον, μἠ ἀφιέναι· εἰ δέ καί ἐμοί ἐν ἡλικίᾳ ἦσαν οἱ παῖδες, ταὐτά ἄν ταῦτ΄ἐποίουν.ΝΙ.:Ταῦτα μέν κἀγώ συγχωρῶ·ἐάνπερ ἐθέλῃ Σωκράτης τῶν μειρακίων ἐπιμελεῖσθαι, μηδένα ἄλλον ζητεῖν.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ  ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
1)  Ποια κατηγορία διατυπώνει ο Μέλητος εις βάρος του Σωκράτη;                  (Μονάδες 2)
2)  Με  ποια επιχειρήματα στηρίζει  ο Σωκράτης  την άποψή του ;                 (Μονάδες 2)
3)  Ποιο κοινό θεματικό σημείο υπάρχει ανάμεσα στα δύο κείμενα;                (Μονάδες 2)

ΜΟΝΑΔΕΣ  6

Β. ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΕΣ/ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΕΣ
1.     Να συμπληρώσετε τα κενά των προτάσεων με  τον  κατάλληλο τύπο των λέξεων που βρίσκονται   στην παρένθεση : (τρείς λέξεις περισσεύουν) διαπιστευτήριο ,πίστωση, εκλογικός,  ανταγωνιστής, φορτίο ,ανάλογος , φόρτος,
   Δεν μπορείς να ξέρεις τελικά τι  θα αποφασίσει  το  __________________ σώμα.
   Στην αναμέτρηση αυτή θα συναντήσει πολλούς και ικανούς____________________.
   Ξένοι πρεσβευτές υπέβαλαν τα__________________________τους στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.
   Δεν  παρευρέθηκε ο Υπουργός λόγω ____________________εργασίας.
ΜΟΝΑΔΕΣ 2
2.   Να σχηματίσετε σύνθετες λέξεις αρχαίας  ελληνικής με τα συνθετικά που σας δίνονται
   Εἷς+λόγος (ουσιαστικό)______________________________________
   Φιλῶ+τέχνη(επίθετο)_________________________________________
   ὕδωρ+φέρω(επίθετο)__________________________________________
   τάξις +ἄρχω(ουσιαστικό)______________________________________
ΜΟΝΑΔΕΣ 2
Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ  ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
1)   Να συμπληρώσετε τα κενά των παρακάτω προτάσεων με τον κατάλληλο τύπο των λέξεων που βρίσκονται στην παρένθεση :
@   ὁ δῆμος εἵλετο τόν________________(πατήρ)αὐτοῦ στρατηγόν.
@    Σέβου τόν _______________________(εὐγενής) γείτονα.
@   Ἠρωτήθη______________________(τίς,δοτική πληθυντικού ερωτ.αντ.)διαφέρουσιν οἱ πεπαιδευμένοι τῶν ἀπαιδεύτων.
@   ἐλπίς κακοῦ ____________________(κέρδος) ἀρχή ζημίας.
@   ὁ Ὀδυσσεύς ἐπλανᾶτο διά τοῦ_______________________πόνου (εὐρύς)

ΜΟΝΑΔΕΣ 2,5
2)  Να μεταφέρετε τους παρακάτω ρηματικούς τύπους εκεί που σας ζητείται
§  Γράφομαι :______________________________( γ΄ ενικό υποτακτικής αορίστου).
§  Διώκω:___________________(β΄ πληθυντικό θηλυκού γένους ευκτικής παρακειμένου).
§  Κελεύω:___________________(β΄ ενικό προστακτικής αορίστου) .
§  Φυλλάττομαι:_________________(γ΄ενικό προστακτικής ενεστώτα).
§  Πράττω:____________________(γ΄πληθυντικό ευκτικής μέλλοντα).
ΜΟΝΑΔΕΣ 2,5
Δ.ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ


1)     Να   γράψετε   τα υποκείμενα  των ρημάτων και των  απαρεμφάτων καθώς και τη δοτική προσωπική  , όπου υπάρχει.

§  Τῷ μέν Σόλωνι συνέβη τελευτῆσαι τον βίον .
§  Δίκαιόν ἐστίν τοῦς έπιορκοῦντας κολάζεσθαι 
ΜΟΝΑΔΕΣ 2,5
2)Οι υπογραμμισμένες λέξεις στις παρακάτω προτάσεις είναι ομοιόπτωτοι προσδιορισμοί. Βρείτε  ποιόν όρο προσδιορίζουν και χαρακτηρίστε τους(παράθεση, επεξήγηση, επιθετικός , κατηγορηματικός) 
§  Οἱ φρόνιμοι ἄνθρωποι εὐδαίμονες εἰσί.
§  Ὁ  κοινός ἰατρός θεραπεύσει σε, χρόνος.
§  Ὁ Σόλων ,νομοθέτης τῶν Άθηναίων, εἰς Αἴγυπτον ἔπλευσεν.
§  Πᾶσαν την ἀλήθειαν ὑμῖν ἐρῶ.
§  Ὁ βασιλεύς ἐφόρει χιτῶνα ποδήρη καί πορφυροῦν.
ΜΟΝΑΔΕΣ 2,5 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.