Δευτέρα, 7 Μαΐου 2012

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΑ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΕΡΑ ΠΑΘΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΩΝ


ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΑ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΕΡΑ ΠΑΘΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΩΝ
1.    ΑΦΩΝΑ
κ, γ, χ +  σ = ξ
(φύλακ-ς) φύλαξ
(φλὸγ-ς) φλὸξ
(ὄνυχ-ς) ὄνυξ
κ, γ, χ, +  θ = χθ
(ἐ -πλέκ-θην) ἐπλέχθην
(ἐ- λέγ – θην) ἐλέχθην
(ἐ -ταράχ – θην) ἐταράχθην
κ, γ, χ, + μ = γμ
(διωκ-μός) διωγμός
(πνιγ –μὸς) πνιγμὸς
(ταραχ –μὸς) ταραγμὸς
κ, γ, χ, + τ =κτ
(πλεκ – τὸς) πλεκτὸς
(ταγ –τὸς) τακτὸς
(ὀρυχ – τὸς) ὀρυκτὸς
κ, γ, χ + j = ττ (σσ)
(φυλάκ –jω) φυλάττω
(ἀλλάγ – jω) ἀλλάττω
(ταράχ – jω) ταράττω
π, β, φ, + σ =ψ
(κώνωπ –ς ) κώνωψ
( Ἄραβ –ς) Ἄραψ
(ἔγραφ –σα) ἔγραψα
π, β, φ, + θ = φθ
(ἐ -λείπ –θην) ἐλείφθην
(ἐ -τρίβ –θην) ἐτρίφθην
(ἐ - κρύφ –θην) ἐκρύφθην
π, β, φ +  τ = πτ
(λέ -λειπ –ται) λέλειπται
(βέ -βλαβ –ται) βέβλαπται
(γέ -γραφ –ται) γέγραπται
π, β, φ +  δ = βδ
(κρύφ –δην) κρύβδην
τ, δ, θ + σ = σ
(τάπητ –ς) τάπης
(ἐλπὶδ –ς) ἐλπὶς
(ὄρνιθ –ς) ὄρνις
(νὺκτ –ς) νὺξ
τ, δ, θ+ τ = στ
(χαριέτ –τερος) χαριέστερος
(ψεύδ –της) ψεύστης
(πιθ –τὸς) πιστὸς
τ, δ, θ +  θ =σθ
(ἐ- πλάτ –θην) ἐπλάσθην
(ἐ -ψεύδ –θην) ἐψεύσθην
(ἐ - πείθ –θην) ἐπείσθην
τ, δ, θ, +  μ =σμ
(πλάτ –μα) πλάσμα
(ἔρειδ –μα) ἔρεισμα
(πεῖθ –μα) πεῖσμα
γ + j = ζ
(ἁρπάγ – jω) ἁρπάζω
(οἰμώγ – jω) οἰμώζω
δ + j = ζ
( παίδ – jω) παίζω
(ἐρίδ – jω) ἐρίζω
(βραχύχρονη συλλαβή) ντ + j = (μακρόχρονη συλλαβή) σ
(πάντ- jα) πᾶσα
(ἑκόντ – jα) ἑκοῦσα
(παιδευθέντ – jα) παιδευθεῖσα
2. ΗΜΙΦΩΝΑ
ν +σ =σ
(μέλαν-ς) μέλας
(ποιμέν –σι) ποιμέσι
ν + κ = γκ
(ἐν –κρύπτω) ἐγκρύπτω
ν+ γ =γγ
(ἐν –γράφω) ἐγγράφω

ν + χ =γχ
(συν –χαίρω) συγχαίρω
ν + ξ =γξ
(ἐν –ξύω) ἐγξύω
ντ+ σ =σ
(ἀνδριάντ –σι) ἀνδριᾶσι
νδ + σ = σ
(σπένδ –σω) σπείσω
νθ + σ =σ
(πένθ –σομαι) πείσομαι
ν + π =μπ
(συν –πάσχω) συμπάσχω
ν + β =μβ
(ἐν –βάλλω) ἐμβάλλω
ν + φ =μφ
(ἐν –φαίνω) ἐμφαίνω
ν + ψ =μψ
(ἔν –ψυχος) ἔμψυχος
ν + λ =λλ
(συν –λέγω) συλλέγω
ν+ ρ =ρρ
(συν-ράπτω) συρράπτω
ν + ρ =νρ
(ἐν –ράπτω) ἐνράπτω
(ἔν –ρινος) ἔνρινος αλλά και ἔρρινος
ν + μ =μμ
(ἐν –μένω) ἐμμένω
(ὠξυν-μένος) ὠξυμμένος
ν + μ =σμ
(ὑφαν –μένος) ὑφασμένος, ὕφασμα
(με –μιαν –μένος) μεμιασμένος, μίασμα
μ + ρ =μβρ
(μεσημ-ρία) μεσημβρία
ν + ρ =νδρ
(ἀν –ρὸς) ἀνδρὸς
αν + j = αιν
(μαράν – jω) μαραίνω
αρ + j =αιρ
(χάρ – jω) χαίρω
ορ + j =οιρ
(μόρ – jα) μοῖρα
λ + j =λλ
(σφάλ – jω) σφάλλω
(ἀγγέλ – jω) ἀγγέλω

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.