Πέμπτη, 19 Απριλίου 2012

Ειδικοί κανόνες τονισμού

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 

Στην Αρχαία ελληνική το άρθρο, το ουσιαστικό, το επίθετο, η αντωνυμία και η μετοχή σχηματίζουν τύπους που λέγονται πτώσεις. Γι' αυτό τα πέντε αυτά κλιτά μέρη του λόγου λέγονται πτωτικά.
Οι πτώσεις στην αρχαία ελληνική γλώσσα είναι πέντε:η ονομαστική, η γενική, η δοτική, η αιτιατική και η κλητική.


ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

1) Η ασυναίρετη ονομαστική, αιτιατική και κλητική των πτωτικών, όταν τονίζεται στη λήγουσα, κανονικά παίρνει οξεία:
 • ὁ ποιητής, τὸν ποιητήν, ὦ ποιητά
 • οἱ ποιηταί, τοὺς ποιητάς, ὦ ποιηταί
 • ἡ φωνή, τὴν φωνήν, ὦ φωνή
 • αἱ φωναί, τάς φωνάς, ὦ φωναί
ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

Παίρνουν περισπωμένη αντίθετα με τον κανόνα, αν και δεν προκύτπουν από συναίρεση:

α) οι μονοσύλλαβοι τύποι της ονομαστικής, αιτιατικής και κλητικής που έχουν χαρακτήρα ι, υ, (ου, αυ):
 • ὁ κῖς, τὸν κῖν, ὤ κῖ - τοὺς κῖς ( =το σκουλήκι του ξύλου και του σιταριού, πηγή:Λεξικό Hofmann).
 • ἡ δρῦς, τὴν δρῦν, ὦ δρῦ -τὰς δρῦς (=η βελανιδιά)
 • ὁ βοῦς, τὸν βοῦν, ὦ βοῦ  - τοὺς βοῦς (=το βόδι)
 • ἡ γραῦς, τὴν γραῦν, ὦ γραῦ (=η γριά)
β) η αιτιατική πληθυντικού των ονομάτων σε -ὺς (γεν. -ὺος), αν τονίζεται στη λήγουσα:
 • τοὺς ἰχθῦς ( ὁ ἰχθύς, τοῦ ἰχθύος, =το ψάρι)
 • τὰς κλιτῦς (ἡ κλιτύς, τῆς κλιτύος, = η κατηφόρα, πλευρά λόφου)
 • τὰς Ἐρινῦς (ἡ Ἐρινύς, τῆς Ἐρινύος = η θεότητα - τιμωρός των κακών πράξεων, η κατάρα)
γ) η ονομαστική, αιτιατική και κλητική ενικού των ουδετέρων πῦρ και οὔς
 • τὸ πῦρ (τοῦ πυρός), ὦ πῦρ (=η φωτιά)
 •  τὸ οὖς (τοῦ ὠτός), ὦ οὖς (= το αυτί)
δ) η ονομαστική και κλητική ενικού του θηλυκού ἡ γλαῦξ (=η κουκουβάγια), τῆς γλαυκός
 • ἡ γλαῦξ, ὦ γλαῦξ
ε) η κλητική ενικού των ονομάτων σε  - εύς:
 • ὦ βασιλεῦ (ὁ βασιλεὺς)
 • ὦ βαφεῦ (ὁ βαφεὺς)
 • ὦ γονεῦ (ὁ γονεὺς)
Ομοίως τα ονόματα: ὁ γραμματεὺς, ὁ ἱερεὺς, ὁ κουρεὺς, ὁ χαλκεὺς

2) Η μακροκατάληκτη γενική και δοτική των πτωτικών, όταν τονίζεται στη λήγουσα, παίρνει περισπωμένη:
 • τοῦ ποιητοῦ, τῷ ποιητῇ, τῶν ποιητῶν, τοῖς ποιηταῖς
 • τῆς φωνῆς, τῇ φωνῇ, τῶν φωνῶν, ταῖς φωναῖς
 • αὐτοῦ, αὐτῆς, αὐτῷ, αὐτῇ, αὐτῶν, αὐτοῖς, αὐταῖς
 ΕΞΑΙΡΕΣΗ

Φυλάσσει σε όλες τις πτώσεις τον ίδιο τόνο που έχει η ονομαστική του ενικού και στην ίδια συλλαβή:
 • ὁ λεώς, τοῦ λεώ, τῷ λεῴ
3) Στα πτωτικά, όπου τονίζεται η ονομαστική του ενικού, εκεί τονίζονται και οι άλλες πτώσεις του ενικού και του πληθυντικού, εκτός αν εμποδίζει η λήγουσα:
 • λέων, λέοντος, λέοντες, ΑΛΛΑ λεόντων (όταν η λήγουσα είναι μακρόχρονη, η προπαραλήγουσα δεν τονίζεται)
 • ἄρρην, ἄρρενος, ἄρρενες ΑΛΛΑ ἀρρένων
 • ἕκαστος, ἕκαστον, ἕκαστοι ΑΛΛΑ ἑκάστου, ἑκάστων, ἑκάστους
 • ὁ λύων, τοῦ λύοντος, οἱ λύοντες ΑΛΛΑ τῶν λυόντων
ΕΞΑΙΡΕΣΗ

 • οἱ ἐτησίαι (=τα μελτέμια, από άχρηστο ενικό ὁ ἐτησίας), τῶν ἐτησίων
Επίσης τα μονοσύλλαβα ονόματα της γ' κλίσης στη γενική και δοτική όλων των αριθμών, τονίζονται στη λήγουσα:
 • ἡ φλόξ, τῆς φλογός, τῇ φλογὶ  - τῶν φλογῶν, ταῖς φλοξὶ
ΠΡΟΣΟΧΗ:Τα μονοσύλλαβα ἡ δᾲς (=δάδα, λαμπάδα), ὁ θὼς (=το τσακάλι), τὸ οὖς, ὁ παῖς, ὁ Τρὼς (=ο Τρώας) και τὸ φῶς τονίζονται στη γενική πληθυντικού στην παραλήγουσα:
 • τῶν δᾴδων, τῶν θώων, τῶν ὤτων, τῶν παίδων, τῶν Τρώων, τῶν φώτων


4) Η λήγουσα που προέρχεται από συναίρεση, όταν τονίζεται, κανονικά παίρνει περισπωμένη:

 • (τιμάω) τιμῶ, (τιμάων) τιμῶν, (ἐπιμελέες) ἐπιμελῆς
Παίρνει όμως οξεία, αν πριν την συναίρεση είχε οξεία η δεύτερη από τις συλλαβές που συναιρούνται:

 • (ἑσταώς) ἑστώς, (κληίς, κλῄς) κλείς
5) Στις σύνθετες λέξεις ο τόνος κανονικά ανεβαίνει ως την τελευταία συλλαβή του πρώτου συνθετικού, αν επιτρέπει η λήγουσα:

 • (σοφὸς) πάνσοφος
 • (πόλις) ἀκρόπολις, μεγαλόπολις
 • (πῆχυς) εἰκοσάπηχυς
 • (ἐλθὲ) ἄπελθε
 • (δὸς) ἀπόδος
 • (φρὴν) ὁ μεγαλόφρων, τὸ μεγαλόφρον 
 ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΣΥΝΘΕΤΩΝ
Α) Τα σύνθετα και παρασύνθετα ουσιαστικά σε -α, -η, -μος, -ευς, -της, -τηρ , τονίζονται στη λήγουσα, όπως και τα αντίστοιχα απλά:
 • (φορά) μισθοφορά, ἐκδορά, προσλαλιά ___σε -α
 • (βολή) ἀποβολή, διακοπή, συγγραφή ___ σε -η
 • (λογισμὸς) συλλογισμός, περισπασμός, συναγερμός ___σε -μος
 • (βασιλεὺς) ἀντιβασιλεύς, ἀρχιερεύς, διαβολεύς __σε -ευς
 • (ἀγωνιστὴς) ἀνταγωνιστής, πρωταγωνιστής, συμμαθητής __σε της
 Β) Τα σύνθετα και παρασύνθετα επιθετα σε -ης (-ες) της γ' κλίσης που έχουν δεύτερο συνθετικό ρηματικό θέμα ή θέμα ουδετέρου σε -ος, συνήθως τονίζονται στη λήγουσα:
 • ἀμελής (-ές), ἐλλιπής, εὐπρεπής, θεοφιλής, συμμιγής, εὐγενής, εὐειδής, ἀβαθής
Τονίζονται όμως στην παραλήγουσα όσα λήγουν σε -αντης, -αρκης, -ηθης, -ηρης, -μηκης, -ωδης, -μεγεθης:
 • ἀν -άντης (=ανηφορικός) ουδέτ. ἄναντες, (το β' συνθετικό από το ἄντα, επίρρημα =απέναντι, από την πρόθεση ἀντὶ) έτσι και : κατάντης (=κατηφορικός) προσάντης (=που υψώνεται απέναντι)
 • αὐτ-άρκης, ουδέτερο τὸ αὔταρκες
 • εὐ -ήθης, τὸ εὔηθες, συν -ήθης, τὸ σύνηθες
 • ξιφ -ήρης, τὸ ξιφῆρες, ποδήρης, τὸ ποδῆρες
 • εὐ -μήκης, τὸ εὔμηκες, οὐρανο -μήκης, τὸ οὐρανόμηκες
 • δυσ-ώδης, τὸ δυσῶδες, εὐώδης, τὸ εὐῶδες
 • εὐ -μεγέθης, τὸ εὐμέγεθες
 • ἀν -αλήθης, φιλ -αλήθης, τὸ ἀνάληθες, τὸ φιλάληθες
Γ) Τα παρασύνθετα επίθετα σε -ικος που παράγονται από σύνθετα ρήματα, τονίζονται στη λήγουσα, όπως και τα απλά, και είναι τρικατάληκτα:
 • (ἀπο -δείκνυμι) ἀποδεικτικός, ἀποδεικτική, ἀποδεικτικόν
 • (ἐπι -τίθεμαι) ἐπιθετικός, -η, -ον
 • (προ -τρέπω) προτρεπτικός, -η, -ον
 • (συν -βουλεύω) συμβουλευτικός, -η, -ον
Δ) Από τα παρασύνθετα ρηματικά επίθετα σε -τος που παράγονται από ρήματα με α' συνθετικό πρόθεση:

1) όσα σημαίνουν κάτι που μπορεί να γίνει τονίζονται στη λήγουσα και είναι τρικατάληκτα:
 • (ἀνέχομαι) ἀνεκτός, -η, -ον
 • (διαβαίνω) διαβατός, -η, -ον
 • (διαλύω) διαλυτός, -η, -ον
 • (ἐξαιρῶ) ἐξαιρετὸς, -η, -ον (=που μπορεί να εξαιρεθεί) 
 • (ἐπαινῶ) ἐπαινετὸς, -η, -ον
2) όσα έχουν τη σημασία του παθητικού παρακειμένου τονίζονται στην προπαραλήγουσα και είναι δικατάληκτα:
 • (διαλύω) διάλυτος, -τος, -τον (=διαλυμένος)
 • (διαχέω) διάχυτος, -τος, -τον
 • (ἐξαιρῶ) ἐξαίρετος, -τος, -τον (=που έχει εξαιρεθεί, διαλεγμένος)
 • (περιρρέω) περίρρυτος, -τος, -τον
 Ε) Τα σύνθετα ρηματικά επίθετα σε -τος με α' συνθετικό αχώριστο μόριο ή άλλο μέρος του λόγου, εκτός από πρόθεση τονίζονται στην προπαραλήγουσα σύμφωνα με το γενικό κανόνα για τον τονισμό των συνθέτων και είναι δικατάληκτα:
 • (ἀ + βατὸς) ἄβατος, -ος, -ον, (δυσ -βατὸς) δύσβατος
 • (ἡμι + βρωτὸς) ἡμίβρωτος
 • (θεὸς + ἐλατὸς από το ρήμα ἐλαύνω) θεήλατος 
 • (αὐτὸς + κινητὸς) αὐτοκίνητος
 • (ἕτερος + κινητὸς) ἑτεροκίνητος
ΣΤ) Τα παρασύνθετα ρηματικά επίθετα σε -τέος παράγονται από σύνθετα ρήματα με α' συνθετικό πρόθεση και φυλάγουν πάντα τον τόνο στην παραλήγουσα:
 • (δια -βαίνω) διαβατέος
 • (ἀπο -δείκνυμι) ἀποδεικτέος
 • (ἀπο -δίδωμι) ἀποδοτέος
 • (ἐπι -τρέπω) ἐπιτρεπτέον
 • (κατα - βάλλω) καταβλητέον
 • καθ-αιρῶ) καθαιρετέον
Ζ) Από τα σύνθετα ονόματα σε -ος της β' κλίσης, που το α' συνθετικό τους είναι θέμα ονόματος ή αντωνυμίας και το β' συνθετικό θέμα ρήματος:
1) όσα έχουν παθητική ή αμετάβατη σημασία προπαροξύνονται:
 • αὐτό -γραφος (=που γράφτηκε απ' αυτόν τον ίδιο)
 • πρωτό -τοκος (=που γεννήθηκε πρώτος)
 • αύτό -μολος (=που ήρθε ο ίδιος, μόνος του)
 • ἰσόρροπος (=που ρέπει εξίσου και πορς τα δύο μερη)
2) όσα έχουν ενεργητική μεταβατική σημασία παροξύνονται, αν η παραλήγουσα είναι βραχύχρονη:
 • λογο-γράφος (=που γράφει λόγους)
 • λιθο -βόλος (=που ρίχνει πέτρες)
 • οἰνο -χόος (=που χύνει κρασί)
 • πρωτο-τόκος (=που γέννησε πρώτη φορά)
 • σιτο -φάγος (=που τρώει σιτάρι)
Οξύνονται όμως, αν η παραλήγουσα είναι φύσει ή θέσει μακρόχρονη:
 • κυν-ηγός
 • ναυ-πηγός
 • στρατ-ηγός
 • παιδ-αγωγός
 • ἀργυρ-αμοιβός
 • ἱππο -βοσκός
 • ψυχο -πομπὸς

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.