Σάββατο, 7 Απριλίου 2012

Εμπρόθετοι προσδιορισμοί στα αρχαία ελληνικά - παρὰ

παρὰ
με γενική:
 • τόπος (ποιητικά), πχ. φάσγανον ἐρύσσατο παρὰ μηροῦ (=έσυρε κοφτερό ξίφος από τον μηρό)
 • προέλευση, πχ. ἦλθε παρὰ Κυαξάρου ἄγγελος, πολλοὶ παρὰ βασιλέως πρὸς Κῦρον ἀπῆλθον, ἀκούω, λαμβάνω, μανθάνω παρὰ τινος
 • ποιητικό αίτιο, πχ. τὰ παρὰ θεῶν σημαινόμενα
με δοτική:
 • το πλησίον, πχ. Πρωταγόρας καταλύει παρὰ Καλλίᾳ, μένε παρ' ἡμῖν 
 • το ενώπιον, πχ. παρὰ Δαρείῳ κριτῇ (ενώπιον του Δαρείου ως κριτή)
 • επιρροή, πχ. μέγα δύναμαι παρά τινι (=έχω μεγάλη δύναμη κοντά σε κάποιον, ασκώ μεγάλη επιρροή σε κάποιον)
 • κτήτορα, πχ. ἡ παρ' ἡμῖν πολιτεία (=το πολίτευμά μας)
 • κρίση ή κρίνον πρόσωπο, πχ. δοκεῖς παρ' ἡμῖν οὐ βεβουλεῦσθαι κακῶς (=κατά την κρίση μας) 
 • μνεία ή αναφορά σε συγγραφέα, πχ. παρὰ Πλάτωνι, παρ' Ὁμήρῳ
με αιτιατική:
 • τόπος, πχ. παρὰ τὴν ὁδόν ἦν κρήνη
 • κατεύθυνση σε πρόσωπο, πχ. γράφει ἐπιστολὴν παρὰ βασιλέα
 • χρονική διάρκεια, πχ. δόλιον ἄνδρα φεῦγε απρ' ὅλον τὸν βίον
 • σύγκριση, πχ. παρὰ τοὺς ἄλλους εὔτακτος ἦν (=σε σύγκριση με τους άλλους)
 • διαφορά, εναντίοτητα, ασυμφωνία, πχ. ἐὰν λέγῃς παρὰ ταῦτα, μάτην ἐρεῖς (=διαφορετικά από αυτά), πράττει παρὰ τοὺς νόμους, παρὰ τὸ δίκαιον
 • εξαίρεση ή εξάλειψη, πχ. οὐκ ἔχω παρὰ ταῦτα ἄλλα, παρὰ τέσσαρας ψήφους μετέσχε τῆς πόλεως (=έλειψαν τέσσερις ψήφοι για να μετάσχει της πολ.) 
 • μέτρο, πχ. παρὰ τοσοῦτον κινδύνου (=σε τέτοιο σημείο κινδύνου)
 • αιτία, πχ. παρὰ τὴν ἡμετέραν ἀμέλειαν ἐπηύξηται Φίλιππος (=λόγω, εξαιτίας)
 • εναλλαγή, πχ. παρ' ἡμέραν (=ημέρα παρά ημέρα) 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.